مقالات

اولین راهکار فروش به ما می‌گوید که فروش اصلا درباره فروختن نیست. وقتی تمرکز شما روی فروختن باشد سعی می‌کنید به هر ترتیبی شده محصول یا خدمت خود را به مشتری بفروشید. شاید در چند مورد موفق شوید، اما آیا اطمینان دارید این فروش رضایت مشتری را هم به همراه داشته است یا نه؟

اگر به طور منظم مراقبه انجام دهید و آن تغییرات از لحاظ روانی-جسمی این است که شما کمتر نیاز به خواب پیدا می کنید هرزمان بخواهید بدون نیاز به داروهای خواب آور به خواب می روید و با انرژی بیشتری از خواب بلند میشوید .عضلات شما حالت انقباض خود را آزاد کرده احساس رهایی وسبکی به شما دست میدهد.

زمان کوتاهی پس از گوش دادن به فایل شما یک ارامش رادر زندگی روزانه خود احساس میکنید و شما نمیخواهید با چیز های کوچک حال شما تغییر کند و ناگهان شما احساس ایمنی میکنید و یاد میگیرید که از زندگی لذت بیشتری را ببرید.

فریاد زدن بر سر کودکان یا با عصبانیت بیش از حد صحبت کردن با کودکان موضوعی است که کمتر خانواده‌ای پیدا می‌شود که با این موضوع درگیر نباشد. کودکان بسیار حساس هستند و هرگونه خشونتی بر آن‌ها بسیار بر روحیه و عواطف آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

0

بالا

X